Riksdagen har beslutat om obligatorisk prao i grundskolan. Det innebär en ändring i skollagen som gör att alla huvudmän måste erbjuda sina elever prao i årskurs 8 eller 9, respektive i specialskolans årskurs 9 eller 10. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2018. Lagen behöver dock inte tillämpas för de elever som höstterminen 2018 påbörjar årskurs 9 i grundskolan respektive årskurs 10 i specialskolan.

GR har sedan 2003 arbetat strategiskt och operativt med frågor som rör samverkan skola-arbetsliv och specifikt samordning av praktikplatser genom det egenutvecklade it-verktyg praktikplatsen.se. Grunden till att GR har detta uppdrag är att regionens råd för skola-arbetslivsfrågor SAK-rådet (parter) initierade idén om ett gemensamt verktyg för samordning. Utgångspunkten är att alla elever ska ha likvärdiga möjligheter till kontakter med arbetslivet och att samverkan krävs för att skapa effektivitet, hållbarhet och kvalitet runt praktikplatssamordning.

Idag samordnar GR ca 12 000 praktikplatser om året (prao, apl, vfu, arbetsmarknadspraktik, ferieplatser). I vissa fall hanterar GR allt från samordning i it-verktyget och anskaffning av praoplatser till att en kommun/huvudman/verksamhet själva hanterar samordningen men använder sig av it-verktyget praktikplatsen.se. Detta innebär att huvudmannen själv väljer hur mycket stöd som behövs och hur delaktig denne vill/kan vara.

praktikplatsen.se

2015 öppnades en helt ny version av praktikplatsen.se som i samverkan med alla användare är byggt för att korrelera mot de förutsättningar samtliga involverade i verktyget har: elever, huvudman, administratör och arbetsplats. I verktyget sker mycket automatiserat, allt i syfte att skapa effektiva processer för alla inblandade.

Samordning i verktyget praktikplatsen.se

Praktikplatsen.se:s stora flexibilitet möjliggör användandning av verktyget på flera nivåer, nedan presenteras de tre mest förekommande.

Regional samordning

Som kommun/huvudman eller enskild skola kan du välja att vara med i den regionala samordningen av praktik i Göteborgsregionen. Det innebär att du ansluter din kommun eller skola till övriga skolors samordning av praktik. Där planerar vi tillsammans en årsprocess för vilka praktikveckor som skall gälla för kommande läsår och GR fördelar genom dialog med skolorna vilken eller vilka veckor som gäller för respektive skola. I den regionala samordningen är praktiken en transparent process där sökningen sker på lika villkor. Skolan får tillgång till de platser som finns tillgängliga just den veckan som praktikperioden är planerad och eleverna får egen inloggning och söker platser själva. Systemet lottar och tilldelar platserna efter angivna och överenskomna deadlines som tagits fram gemensamt. I denna typ av samverkan används platserna effektivt av alla inblandade, oavsett vilken kommun/huvudman du tillhör. I dagsläget samordnar GR prao åt cirka 120 grundskolor i Göteborgsregionen varje år.

Samordning på kommunnivå

En kommun kan välja att samordna prao på egen hand, men att använda it-verktyget praktikplatsen.se för sin samordning. GR kan vid behov stötta att bygga upp smarta arbetsprocesser, tjänstebeskrivningar och rutiner för praktiksamordningen, men att det är kommunen som med egen personal har kontakt med skolorna i kommunen/regionen, anskaffar platser och agerar support. Kommunen blir en s.k. ”Egen region” i systemet och skolor och platser blir bara synliga för behöriga inom den egna kommunen. På så vis kan man skapa egen effektiv samordning på kommunal nivå likt den regionala samordningen där skolor och elever samsas om platserna i den egna kommunen. Denna lösning har både enskilda kommuner inom GR samt andra kommunalförbund/regioner nationellt.

Samordning på skolnivå

Praktikplatsen.se kan anpassas på enhetsnivå, till exempel att en enskild skola blir en helt egen region, där elever och platser som administreras i verktyget enbart är synliga för behöriga på skolan. Denna implementation används vanligast inom gymnasieskolan där arbetslivskontakter för enskilda program effektivt samordnas för att skapa kvalitetssäkrade och hållbara platser.

Kvalitativ prao och gymnasiepraktik

Prao 2.0

Prao för eleverna i åk 8 och åk 9 innebär en utvecklad samverkan mellan skola och arbetsliv där elevernas prao behöver vara integrerad i deras undervisning. Skolan behöver strukturera och skapa en röd tråd för att förbereda eleverna inför, under och efter deras prao. Detta innebär att eleverna förbereds på skolan inför en praktikperiod i olika ämnen (samhällskunskap, svenska, engelska, matematik etc.) genom att studera och arbeta med frågor som rör arbetsvillkor, arbetsmiljö, framtida arbetsmarknad, digitalisering och olika studie- och yrkesvägar. Väl på plats på sin prao har eleven olika skoluppgifter med sig att arbeta med och lösa på plats. Och därefter, efter avslutad prao, redovisas uppgifter på såväl skola och arbetsplats och tydliga kopplingar görs till det lärande som skett på arbetsplatsen. Det handlar för skolan att stötta elever i att synliggöra lärandet som sker under sin prao, och som lärare att koppla samman detta med det som sker i skolan.

Gymnasiepraktik

Gymnasiepraktik för eleverna åk 8 och åk 9 innebär en utvecklad samverkan mellan grundskolan och gymnasiet. Skolan behöver strukturera och skapa en röd tråd för att förbereda eleverna inför, under och efter under deras gymnasiepraktik. Elever får möjligheten att antingen besöka ett högskoleförberedande eller/och ett yrkesprogram på gymnasiet. Gymnasiepraktik på ett yrkesprogram kan innebära att eleverna får möjlighet att prova på olika arbetsmoment som är förknippande med yrkesprogrammet, delta på lektioner, träffa en studie- och yrkesvägledare och gymnasieelev men även få göra studiebesök/skuggning på ett av yrkesprogrammets APL-arbetsplatser. Gymnasiepraktik på ett högskoleförberedande program får eleverna möjligheten att lära känna lärare, studie-och yrkesvägledare, elever samt testa på olika projekt/skoluppgifter som görs på programmet. Vidare får eleverna möjlighet att besöka ett universitet/högskola för synliggöra kopplingen mellan ett studieförberedande gymnasieprogram och hur vägen till vidare eftergymnasiala studier ser ut.

Temapraktik

Våra tematiserade praktikpaket utmanar det traditionella sättet att arbeta med praktik och knyter an till ett aktuellt samhälls- eller skoltema som blir fokus under elevens prao. Exempel på temapraktik som GR har utvecklat:

  • Miljöpraktik (elever i grupp praktiserar på arbetsplats och genomför arbetsuppgifter som har med miljö och hållbarhet att göra)
  • Teknikpraktik (kombination av att praoa på arbetsplats och befinna sig i en studiemiljö med fokus på att lösa tekniska arbetsuppgifter)
  • Kommunpraktik (i team går eleverna ut och praktiserar i offentlig sektor där de genomför uppgifter på olika förvaltningar i kommunen)

Vad erbjuder GR?

Samordning och stöd runt prao

Kontakta praktikplatsen.se för att diskutera vilka möjligheter som finns för stöd i era processer runt prao, och för att veta mer it-verktyget.

Kompetensutveckling:

GR håller kortare och längre föreläsningar/seminarier om hur man kan arbeta med prao, gymnasiepraktik och temapraktik inom skolan samt områden som rör studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar.

Processledning:

GR erbjuder processledning åt kommuner och skolor i hur de kan organisera prao, gymnasiepraktik och temapraktik och implementera detta i den ordinarie undervisningen och utifrån styrdokumenten. Detta innebär att personer från GR med lång erfarenhet av arbetet träffar rektorer och lärare/arbetslag under en längre tid och processleder utifrån behov och nuläge i syfte att nå ett önskat läge.

Branschsamverkan:

Utöver SAK-rådet samordnar även GR branschsamverkan. Exempel är Teknikcollege, Vård- och omsorgscollege, branschsamverkan för besöksnäringen och branschsamverkan för el –och installationsföretagen. Utöver detta finns Näringslivsarenan och en mängd andra samverkansytor alla med samma syfte: att skapa och kvalitetssäkra möten mellan skola och arbetsliv.

Kontakta oss för mer information: